• Wortal Otwartej Wiedzy
 • E-journal
 • Repozytorium
 • Informacje

Regulamin Serwisu Internetowego Wortal Otwartej Wiedzy
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

§ 1
Definicje

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, UMCS – oznacza podmiot uprawniony do Serwisu Internetowego Wortal Otwartej Wiedzy, mieszczący się pod adresem Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis Internetowy Wortal Otwartej Wiedzy, Serwis WOW – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, prezentowanych w formie trzech integralnych modułów, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do UMCS, który umożliwia zainteresowanym korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez Wydział Humanistyczny UMCS, WH UMCS, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 4. Serwis WOW jest administrowany i redagowany przez WH UMCS.
 5. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określoną subdomeną w domenach należących do UMCS, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi Serwisu WOW.
 6. Moduł – zbiór stron internetowych o indywidualnej strukturze i odmiennym przeznaczeniu funkcjonalnym w Serwisie WOW.
 7. Moduł Informacje – zbiór stron internetowych w Serwisie WOW umożliwiających Gościom korzystanie z materiałów informacyjnych opracowanych przez WH UMCS, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 8. Moduł E-journal, E-journal – zbiór stron internetowych w Serwisie WOW stanowiących jedno lub kilka pełnotekstowych naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie.
 9. Moduł E-repozytorium, Repozytorium – baza w Serwisie WOW przechowująca oraz udostępniająca różnego typu pliki wytworzone lub dostarczone przez pracowników, emerytowanych pracowników WH UMCS, studentów oraz doktorantów WH UMCS.
 10. Administrator Główny – oznacza osobę posiadającą pełne Uprawnienia do edycji Serwisu WOW, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 11. Administrator E-journala – oznacza osobę posiadającą Uprawnienia do edycji E-journala, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 12. Administrator Repozytorium – oznacza osobę posiadająca Uprawnienia do edycji Repozytorium, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 13. Uprawnienia – oznacza prawa do wykonywania systemowych i programistycznych zmian w obrębie poszczególnych elementów ustawień i funkcjonalności Serwisu WOW.
 14. Użytkownik zewnętrzny niezarejestrowany, Gość – oznacza osobę korzystającą z Serwisu WOW lub świadczonych za jego pomocą Usług przy wykorzystaniu sieci Internet.
 15. Użytkownik zarejestrowany, Użytkownik – oznacza zatrudnionegopracownika z grupy nauczycieli akademickich WH UMCS, który posiada dostęp do Funkcjonalności i Repozytorium przez Konto w Serwisie WOW.
 16. Konto w Serwisie WOW, Konto – oznacza dane osobowe Użytkownika przechowywane w Serwisie WOW, integralnie związane z nimi mechanizmy dostępu Użytkownika do danych osobowych oraz uzyskana dzięki nim możliwość dokonania aktywacji narzędzi systemu zapewniających Użytkownikowi samodzielne korzystanie z Funkcjonalności Repozytorium.
 17. Funkcjonalności Repozytorium – oznacza dostępne dla Użytkownika procedury i mechanizmy umieszczania oraz usuwania plików w zasobach Repozytorium.
 18. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przy pomocy Serwisu internetowego, w tym:
  1) Usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Gościom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych Serwisu WOW przez sieć Internet;
  2) Usługi redaktorskie – oznaczają w szczególności korektę językową oraz publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w Serwisie WOW;
  3) Usługi udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności plików poprzez Repozytorium.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu WOW.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania przez Użytkowników z Konta i Funkcjonalności Repozytorium.
 3. Goście i Użytkownicy Serwisu WOW zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

§ 3
Warunki formalne korzystania z Usług

 1. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy UMCS a Gościem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do Serwisu WOW, w szczególności Stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.
 2. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy UMCS a Gościem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu WOW przez Gościa.
 3. Umowę o świadczeniu Usług redaktorskich może zawrzeć z UMCS wyłącznie Użytkownik oraz emerytowany pracownik WH UMCS, student lub doktorant WH UMCS.
 4. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem, emerytowanym pracownikiem WH UMCS,studentem lub doktorantem WH UMCS zostaje zawarta w chwili przekazania Administratorowi Głównemu wiadomości e-mail, pocztowym lub osobistym dostarczeniu nośnika z danymi ze wskazaniem zamieszczenia treści na Stronie WOW.
 5. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem, emerytowanym pracownikiem WH UMCS,studentem lub doktorantem WH UMCS zostaje rozwiązana z chwilą publikacji materiałów w Serwisie WOW lub przekazania przez Administratora Głównego decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.
 6. Umowa o świadczeniu Usług udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności plików w Repozytorium pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili zalogowania do Konta.
 7. Umowa o świadczeniu Usług udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności plików w Repozytorium pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą wylogowania z Konta.
 8. Kontakt drogą elektroniczną Użytkowników oraz Biura Kadr Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS, dalej: BK UMCS z Administratorami odbywa się poprzez służbową pocztę w domenie UMCS.

§ 4
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Gość i Użytkownik chcący korzystać z Serwisu WOW, a w szczególności świadczonych przy jego pomocy Usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych Usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych Usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascritpt, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§ 5
Prawa i obowiązki UMCS

 1. UMCS odpowiada za świadczenie Usług, w szczególności Usług informacyjnych oraz Usług redaktorskich.
 2. UMCS ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Serwis WOW, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i Usług.
 3. UMCS ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji dostarczanych do opublikowania w Serwisie WOW.
 4. UMCS ma prawo usuwać w całości lub części treści udostępniane w Repozytorium przez Użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, naruszają regulamin, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników i Gości oraz naruszają prawa osób trzecich, w tym cudzą własność intelektualną, o czym UMCS otrzyma wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych i rozpowszechnianych materiałów.
 5. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania Gości oraz Użytkowników korzystających z Serwisu WOW bez znajomości postanowień Regulaminu lub je łamiących.
 6. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje Gości oraz Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie WOW. UMCS nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki faktyczne lub prawne powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych Gości i Użytkowników oraz osób trzecich.
 7. UMCS nie gwarantuje, że treści zamieszczone w Serwisie WOW będą spełniały wymagania i oczekiwania Gości oraz Użytkowników.

§ 6
Prawa i obowiązki Administratora Głównego

 1. Administrator Główny odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu WOW, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień i świadczonych przez Serwis WOW Usług.
 2. Administrator Główny nadaje oraz rozszerza lub ogranicza Uprawnienia Administratora E-journala i Administratora Repozytorium.
 3. Administrator Główny ma prawo nadawania oraz rozszerzania lub ograniczania dostępu Użytkowników do Funkcjonalności Repozytorium, włącznie z zawieszeniem Konta, na podstawie posiadanych pełnych Uprawnień do zarządzania Serwisem WOW, szczególnie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 4. Administrator Główny ma obowiązek jak najszybszego poinformowania o sytuacji zaistniałej w ust. 3 niniejszego paragrafu Administratora Repozytorium.

§ 7
Prawa i obowiązki Administratora E-journala

 1. Administrator E-journala odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie E-journala, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 2. Administrator E-journala zarządza treściami i plikami dostarczonymi przez zespół redakcyjny poszczególnych czasopism naukowych wchodzących w skład E-journala.

§ 8
Prawa i obowiązki Administratora Repozytorium

 1. Administrator Repozytorium odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów i ustawień informatycznych Repozytorium.
 2. Administrator Repozytorium ma prawo nadawania oraz rozszerzania lub ograniczania dostępu Użytkowników do Funkcjonalności Repozytorium, włącznie z zawieszeniem Konta, szczególnie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 3. Administrator Repozytorium ma obowiązek jak najszybszego poinformowania o sytuacji zaistniałej w ust. 3 niniejszego paragrafu Administratora Głównego.
 4. Administrator Repozytorium nie moderuje zawartość plików w Repozytorium ani nie podejmuje samodzielnie czynności prowadzących do nabycia wiedzy o ewentualnym bezprawnym charakterze materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Repozytorium.

§ 9
Prawa i obowiązki Gościa

 1. Gość ma prawo korzystać z Serwisu WOW zgodnie z Regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gość ma prawo zgłaszać reklamacje względem świadczonych Usług, w sposób określony w § 15 Regulaminu.
 3. Gość ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu WOW i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia. Gość potwierdza znajomość treści i akceptację postanowień Regulaminu w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu WOW.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i decyzje oraz ich skutki podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie WOW.

§ 10
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Repozytorium zgodnie z Regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik ma prawo umieszczać w Repozytorium pliki dostarczone do niego przez inne osoby wymienione w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 3. Na wniosek Użytkownika, Administrator Repozytorium usuwa z Repozytorium pliki, których Użytkownik jest autorem, po wygaśnięciu jego statusu jako Użytkownika, określonego w § 1 ust. 15 Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje względem działań wszystkich Administratorów, w sposób określony w § 15 Regulaminu.
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu WOW i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia. Użytkownik potwierdza znajomość treści i akceptację postanowień Regulaminu w momencie wysłania formularza o automatyczne wygenerowanie hasła startowego do pierwszego logowania czyli aktywacji Konta.
  Zasady korzystania z formularza zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Mechanizm automatycznego tworzenia nieaktywnych Kont dla wszystkich uprawnionych Użytkowników został opisany w § 11 Regulaminu.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawartość plików umieszczonych w Repozytorium zgodnie z posiadanymi dostępem do Funkcjonalności Repozytorium.
 2. Szczegółowe zasady korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Repozytorium zostały określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 11
Tworzenie i użytkowanie Kont

 1. Konta są tworzone automatycznie w momencie wykonania przez Administratora Głównego polecenia <import Użytkowników> z wgranego do systemu Serwisu WOW pliku Excel z danymi osobowymi pracowników WH UMCS czyli Użytkowników, wyszczególnionych w § 1 ust. 15 Regulaminu.
  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników szczegółowo reguluje § 14 Regulaminu.
 1. Utworzone Konta automatycznie otrzymują status Kont nieaktywnych. Konta aktywowane są samodzielnie przez właściciela czyli Użytkownika.
 2. Administratorzy nie mają dostępu do haseł startowych ani kolejnych, generowanych automatycznie przez system wyłącznie na wniosek przesłany elektronicznym formularzem przez Użytkowników do systemu Serwisu WOW.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać samodzielnej aktywacji Konta poprzez pierwsze zalogowanie. Procedura wysłania formularza o automatyczne wygenerowanie hasła startowego niezbędnego do pierwszego logowania czyli aktywacji Konta została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Użytkownik może wnioskować do Administratora Repozytorium o zawieszenie Konta, co oznacza, że Konto pozostanie w systemie Serwisu WOW, ale Użytkownik nie będzie się mógł do niego zalogować. Na prośbę Użytkownika Administrator Repozytorium przywraca aktywność Konta.
 5. Użytkownik może wnioskować do Administratora Repozytorium o usunięcie Konta. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika, co rodzi konsekwencje określone w § 14 ust. 12 Regulaminu.
 6. Utworzenie Konta, aktywacja Konta poprzez pierwsze zalogowanie, ostatnie logowanie do Konta, zawieszenie Konta, na prośbę Użytkownika lub w momencie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, § 8 ust. 2 i § 14 ust. 12 Regulaminu, przywrócenie Konta, usunięcie Konta jest zapisywane w systemie z datą i godziną.
 7. Po zalogowaniu do Konta Użytkownik ma wgląd do danych osobowych, na podstawie których utworzono Konto. Na prośbę Użytkownika Administrator Repozytorium udostępnia wgląd do historii operacji na Koncie opisanych w ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu.
  Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników szczegółowo odnosi się § 14 Regulaminu.
 1. Procedura generowania hasła startowego do Konta,aktywacji Konta, odzyskiwania hasła do Konta i zasady bezpieczeństwa związane z działaniami Użytkownika na Konciezostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Po zalogowaniu do Konta, Użytkownik ma dostęp do Funkcjonalności Repozytorium.

§ 12
Ochrona własności intelektualnej

 1. UMCS posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych Serwisu WOW.
 2. Treści zamieszczane w Module Informacje, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 3. Treści niebędące własnością UMCS, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, UMCS udostępnia w Module Informacje na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, posiadanych licencji, zawartych umów, lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Treści, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki stanowiące zawartość E-journala oraz ich układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 5. Pliki umieszczane przez Użytkowników w Repozytorium, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, inne materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 6. Pliki wykonane przez Użytkowników w ramach obowiązków pracowniczych są umieszczane w Repozytorium zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Pliki w rozumieniu § 11 ust. 5 Regulaminu niebędące własnością Użytkowników Repozytorium, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, umieszczane są przez Użytkownika na podstawie pisemnej prośby, pisemnej zgody uprawnionych podmiotów, posiadanych licencji, zawartych umów, lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek zapewnienia zgodności z prawem udostępniania materiałów poprzez Repozytorium spoczywa na Użytkownikach i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.
 8. Korzystanie z Serwisu WOW nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Gość i Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych w Serwisie WOW, o ile nie oświadczono inaczej zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Z 2001 r., nr 128, poz. 1402).
 9. Użytkownicy, emerytowani pracownicy WH UMCS, studenci i doktoranci dostarczający treści do zamieszczenia w Serwisie WOW wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści przez Gości i pozostałych Użytkowników WOW, o ile nie oświadczono inaczej zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu,jedynie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Z 2001 r., nr 128, poz. 1402).

§ 13
Ochrona prywatności i danych osobowych Gości

 1. UMCS uznaje prawo Gości do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. W ramach świadczonych Usług UMCS gromadzi informacje dotyczące m.in. komputera, z którego nastąpiło połączenie, procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk poszczególnych Modułów Serwisu WOW.
 3. Dane Gości pozwalają UMCS poprawić funkcjonowanie Serwisu WOW, w tym podnieść jakość świadczonych Usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.
 4. Serwis WOW wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis WOW, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Gości, aby ułatwić im korzystanie z Serwisu WOW.
 5. UMCS wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu WOW;
  2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu WOW;
  3) zachowania ustawień Gościa związanych z wyświetlaniem Serwisu WOW;
  4) zbierania danych statystycznych.
 6. UMCS nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Gości.
 7. Każdy Gość może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu WOW lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.
 8. W przypadku problemów z korzystaniem z Serwisu WOW lub z niektórych jego Usług, Gość może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Dane osobowe Gości są gromadzone i przetwarzane przez UMCS zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 9. Administratorem Danych Osobowych Gości jest UMCS.
 10. Gość ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 8, w tym do:
  1) wglądu do treści swoich danych osobowych;
  2) zmiany swoich danych osobowych;
  3) wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych.
 11. Jeżeli Gość wnioskuje o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie Usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu Usług uznaje się za rozwiązaną.

§ 14
Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników

 1. UMCS uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez UMCS zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest UMCS.
 4. Strona internetowa Serwisu WOW jest zabezpieczona certyfikatem SSL, hasła są szyfrowane w trakcie przesyłania i logowania do Konta, a baza danych osobowych w Serwisie WOW jest zaszyfrowana.
 5. Dane Użytkowników w postaci adresu poczty elektronicznej pracownika w domenie UMCS, który jest loginem Użytkownika do Konta w Serwisie WOW są gromadzone i przetwarzane przez UMCS wyłącznie dla zapewnienia możliwości korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Repozytorium.
 6. Dane osobowe pracowników WH UMCS, którzy będą Użytkownikami Serwisu WOW są przekazywane na pisemny wniosek Administratora Głównego Serwisu WOW przez uprawnionego pracownika BK UMCS w sposób zgodny z Zarządzeniem Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2013 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Każda informacja o zmianach zatrudnienia, która wpływa na statusu pracownika WH UMCS jako Użytkownika jest weryfikowana przez Administratora Głównego w BK UMCS.
 8. Regulamin dopuszcza dodanie danych osobowych nowo zatrudnionego pracownika WH UMCS, który otrzymuje status Użytkownika, przy wykorzystaniu przez Administratora Głównego mechanizmów nieautomatycznych utworzenia Konta, po zweryfikowaniu danych w BK UMCS.
  Dalsze procedury, obowiązki i prawa Użytkownika pozostają bez zmian, zgodnie z § 10 i 11 Regulaminu.
 1. Regulamin dopuszcza zaktualizowanie danych osobowych pracowników WH UMCS, którzy mają status Użytkownika, przy wykorzystaniu procedury opisanej w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie częściej niż raz na pół roku, wyłącznie dla poprawienia jakości świadczonych Usług i korekty dostępności Użytkowników do Funkcjonalności Repozytorium. W trakcie aktualizacji, dane osobowe, które już znajdują się w systemie Serwisu WOW nie są zwielokrotniane.
 2. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, w tym do:

  1) wglądu do treści swoich danych osobowych;
  2) wniesienia żądania o zmianę swoich danych osobowych;
  3) wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych.

 3. Jeżeli Użytkownik wniesie żądanie o zmianę swoich danych osobowych, tomoże tego dokonać Administrator Główny popotwierdzeniu poprawności zmiany w BK UMCS.
 4. Jeżeli Użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze wykonywanie roli Użytkownika nie jest możliwe, straci status Użytkownika i nie będzie mógł posiadać Konta.
 5. UMCS gromadzi informacje dotyczące m.in. komputera Użytkownika Serwisu WOW, z którego nastąpiło połączenie, oraz procesów logowania (tzw. logi systemowe).
 6. Serwis WOW wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis WOW, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Użytkownika, aby ułatwić im korzystanie z Serwisu WOW.
 7. UMCS wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu WOW;
  2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu WOW;
  3) utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników;
  4) zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Serwisu WOW;
  5) zbierania danych statystycznych.
 8. UMCS nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników.
 9. Każdy Użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu WOW lub braku dostępu do niektórych Usług.

§ 15
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pomocą Serwisu WOW lub działań Administratorów można składać pisemnie na adres: Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Redakcja Serwisu WOW”.
 2. Reklamacja musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) lub Użytkownika (imię, nazwisko, login, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez UMCS.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie WOW w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.
 2. UMCS zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w Serwisie WOW przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.
 3. Korzystanie przez Gościa i Użytkownika z Serwisu WOW po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Regulamin Serwisu Wortal Otwartej Wiedzy UMCS z załącznikami do pobrania w plikach PDF: