• Wortal Otwartej Wiedzy
 • E-journal
 • Repozytorium
 • Informacje

Uwaga!
Ze względu na konieczność dostosowania funkcjonalności Repozytorium do wymagań RODO, Regulamin Serwisu został zaktualizowany. Narzędzia umożliwiające jego samodzielne obsługiwanie przez Użytkowników poprzez indywidualne konta zostały zastąpione formularzami zgłoszenia. Nowy Regulamin wchodzi w życie 1.08.2018 r.

Regulamin Serwisu Internetowego Wortal Otwartej Wiedzy
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

§ 1
Definicje

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, UMCS – oznacza podmiot uprawniony do Serwisu Internetowego Wortal Otwartej Wiedzy, mieszczący się pod adresem Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis Internetowy Wortal Otwartej Wiedzy, Serwis WOW – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, prezentowanych w formie trzech integralnych modułów, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do UMCS, który umożliwia zainteresowanym korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez Wydział Humanistyczny UMCS, WH UMCS, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 4. Serwis WOW jest administrowany i redagowany przez WH UMCS.
 5. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określoną subdomeną w domenach należących do UMCS, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi Serwisu WOW.
 6. Moduł – zbiór stron internetowych o indywidualnej strukturze i odmiennym przeznaczeniu funkcjonalnym w Serwisie WOW.
 7. Moduł Informacje – zbiór stron internetowych w Serwisie WOW umożliwiających Gościom korzystanie z materiałów informacyjnych opracowanych przez WH UMCS, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 8. Moduł E-journal, E-journal – zbiór stron internetowych w Serwisie WOW stanowiących jedno lub kilka pełnotekstowych naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie.
 9. Moduł E-repozytorium, Repozytorium – baza w Serwisie WOW przechowująca oraz udostępniająca różnego typu Pliki wytworzone lub dostarczone przez pracowników, emerytowanych pracowników WH UMCS, studentów oraz doktorantów WH UMCS.
 10. Administrator Główny, Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne Uprawnienia do edycji Serwisu WOW, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 11. Administrator E-journala – oznacza osobę posiadającą Uprawnienia do edycji E-journala, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 12. Administrator Repozytorium – oznacza osobę posiadająca Uprawnienia do edycji Repozytorium, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień oraz obsługi Funkcjonalności Repozytorium.
 13. Uprawnienia – oznacza prawa do wykonywania systemowych i programistycznych zmian w obrębie poszczególnych elementów ustawień i funkcjonalności Serwisu WOW.
 14. Gość – oznacza osobę korzystającą z Serwisu WOW lub świadczonych za jego pomocą Usług przy wykorzystaniu sieci Internet.
 15. Użytkownik – oznacza zatrudnionego naWH UMCSpracownika w grupie nauczycieli akademickich, którym przysługują prawa do korzystania z Funkcjonalności Repozytorium.
 16. Funkcjonalności Repozytorium – oznacza procedury i mechanizmy zarządzania plikami w zasobach Repozytorium.
 17. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przy pomocy Serwisu internetowego, w tym:
  a. Usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Gościom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych Serwisu WOW przez sieć Internet;
  b. Usługi redaktorskie – oznaczają w szczególności korektę językową oraz publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w Serwisie WOW;
  c. Usługi udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności Plików w zasobach Repozytorium.
 18. Serwis internetowy UMCS, Serwis UMCS – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą stron internetowych, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do UMCS pod adresem: www.umcs.pl.
 19. Formularz – oznacza wniosek w formie elektronicznej opublikowany w Serwisie UMCS na stronie Wortal Otwartej Wiedzy, wypełniany i przesyłany przez Użytkownika do Administratora Repozytorium, o zarządzanie załączonym do formularza Plikiem w ramach Funkcjonalności Repozytorium.
 20. Plik z utworem, Plik – materiały będące przedmiotem deponowania w Repozytorium na wniosek Użytkowników, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, inne materiały multimedialne.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu WOW.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania przez Użytkowników z Funkcjonalności Repozytorium.
 3. Goście i Użytkownicy Serwisu WOW zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

§ 3
Warunki formalne korzystania z Usług

 1. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy UMCS a Gościem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do Serwisu WOW, w szczególności Stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.
 2. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy UMCS a Gościem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu WOW przez Gościa.
 3. Umowę o świadczeniu Usług redaktorskich może zawrzeć z UMCS wyłącznie Użytkownik oraz emerytowany pracownik WH UMCS, student lub doktorant WH UMCS.
 4. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem, emerytowanym pracownikiem WH UMCS,studentem lub doktorantem WH UMCS zostaje zawarta w chwili przekazania Administratorowi wiadomości e-mail, pocztowym lub osobistym dostarczeniu nośnika z danymi ze wskazaniem zamieszczenia treści na Stronie WOW.
 5. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem, emerytowanym pracownikiem WH UMCS,studentem lub doktorantem WH UMCS zostaje rozwiązana z chwilą publikacji materiałów w Serwisie WOW lub przekazania przez Administratora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.
 6. Umowa o świadczeniu Usług udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności Plików w Repozytorium pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili przesłania Formularza.
 7. Umowa o świadczeniu Usług udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w szczególności Plików w Repozytorium pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą umieszczenia Plików w zasobach Repozytorium zgodnie z warunkami określonymi przez Użytkownika w Formularzu.
 8. Kontakt drogą elektroniczną Użytkowników z Administratorami odbywa się poprzez służbową pocztę w domenie UMCS.

§ 4
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Gość i Użytkownik chcący korzystać z Serwisu WOW, a w szczególności świadczonych przy jego pomocy Usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych Usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych Usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascritpt, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§ 5
Prawa i obowiązki UMCS

 1. UMCS odpowiada za świadczenie Usług, w szczególności Usług informacyjnych oraz Usług udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu korzystania z Funkcjonalności Repozytorium.
 2. UMCS ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Serwis WOW, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i Usług.
 3. UMCS ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji dostarczanych do opublikowania w module Informacje Serwisu WOW.
 4. UMCS ma prawo usuwać w całości lub części treści udostępniane w Repozytorium, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, naruszają regulamin, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników i Gości oraz naruszają prawa osób trzecich, w tym cudzą własność intelektualną, o czym UMCS otrzyma wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie.
 5. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania Gości korzystających z Serwisu WOW bez znajomości postanowień Regulaminu lub je łamiących.
 6. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje Gości podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie WOW. UMCS nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki faktyczne lub prawne powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych Gości oraz osób trzecich.
 7. UMCS nie gwarantuje, że treści zamieszczone w Serwisie WOW będą spełniały wymagania i oczekiwania Gości.

§ 6
Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu WOW, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień i świadczonych przez Serwis WOW Usług.
 2. Administrator nadaje oraz rozszerza lub ogranicza Uprawnienia Administratora E-journala i Administratora Repozytorium.
 3. Administrator ma obowiązek jak najszybszego poinformowania o sytuacji zaistniałej w § 5 ust. 4 Administratora Repozytorium.

§ 7
Prawa i obowiązki Administratora  E-journala

 1. Administrator E-journala odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie E-journala, w tym prezentowanych w nim informacji i ustawień.
 2. Administrator E-journala zarządza materiałami i treściami dostarczonymi przez zespół redakcyjny poszczególnych czasopism naukowych wchodzących w skład E-journala.

§ 8
Prawa i obowiązki Administratora Repozytorium

 1. Administrator Repozytorium odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów i ustawień informatycznych Repozytorium.
 2. Administrator Repozytorium zarządza Funkcjonalnościami Repozytorium, w szczególności odpowiada za procedurę umieszczenia Pliku na wniosek Użytkownika w zasobach Repozytorium.
 3. Administrator Repozytorium ma obowiązek jak najszybszego poinformowania o sytuacji zaistniałej w § 5 ust. 4 Administratora.
 4. Administrator Repozytorium nie moderuje zawartość Plików w Repozytorium ani nie podejmuje samodzielnie czynności prowadzących do nabycia wiedzy o ewentualnym bezprawnym charakterze materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Repozytorium.

§ 9
Prawa i obowiązki Gościa

 1. Gość ma prawo korzystać z Serwisu WOW zgodnie z Regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gość ma prawo zgłaszać reklamacje względem świadczonych Usług, w sposób określony w § 14 Regulaminu.
 3. Gość ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu WOW i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia.
 4. Gość potwierdza zgodę na zasady działania Serwisu WOW przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu WOW, zapoznając się z komunikatem o dostępności Informacji o ochronie danych osobowych i Polityki prywatności oraz Regulaminu, akceptując komunikat lub wybierając przejście do Serwisu WOW, potwierdza jego znajomość.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i decyzje oraz ich skutki podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie WOW.

§ 10
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Funkcjonalności Repozytorium zgodnie z Regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik ma prawo umieszczać w Repozytorium Pliki dostarczone do niego przez inne osoby wymienione w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje względem działań Administratorów, w sposób określony w § 14 Regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu WOW i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia.
 5. Użytkownik potwierdza zgodę na zasady działania Serwisu WOW przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu WOW, zapoznając się z komunikatem o dostępności Informacji o ochronie danych osobowych i Polityki prywatności oraz Regulaminu, akceptując komunikat lub wybierając przejście do Serwisu WOW, potwierdza jego znajomość.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawartość Plików umieszczonych na jego wniosek w Repozytorium.
 7. Szczegółowe zasady korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Repozytorium zostały określone w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.

§ 11
Ochrona własności intelektualnej

 1. UMCS posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych Serwisu WOW.
 2. Treści zamieszczane w Module Informacje, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 3. Treści niebędące własnością UMCS, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, UMCS udostępnia w Module Informacje na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, posiadanych licencji, zawartych umów, lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Treści, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki stanowiące zawartość E-journala oraz ich układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 5. Pliki umieszczane w Repozytorium na wniosek Użytkowników, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, inne materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 6. Pliki wykonane przez Użytkowników w ramach obowiązków pracowniczych są umieszczane w Repozytorium zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Pliki w rozumieniu § 11 ust. 5 Regulaminu niebędące własnością Użytkowników, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, umieszczane są w Repozytorium na wniosek  Użytkownika, który posiada pisemną prośbę, pisemną zgodę uprawnionych podmiotów lub na podstawie posiadanych licencji, zawartych umów, lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek zapewnienia zgodności z prawem udostępniania materiałów poprzez Repozytorium spoczywa na Użytkownikach i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.
 8. Korzystanie z Serwisu WOW nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Gość może korzystać z treści udostępnianych w Serwisie WOW, o ile nie oświadczono inaczej zgodnie z § 10 ust. 8 niniejszego Regulaminu, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402).
 9. Użytkownicy, emerytowani pracownicy WH UMCS, studenci i doktoranci dostarczający treści do zamieszczenia w Serwisie WOW wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści przez Gości, o ile nie oświadczono inaczej zgodnie z § 10 ust. 8 niniejszego Regulaminu,jedynie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402).

§ 12
Ochrona prywatności i danych osobowych Gości

 1. UMCS uznaje prawo Gości do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. W ramach świadczonych Usług UMCS gromadzi informacje dotyczące m.in. IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk poszczególnych Modułów Serwisu WOW.
 3. Dane Gości pozwalają UMCS poprawić funkcjonowanie Serwisu WOW, w tym podnieść jakość świadczonych Usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.
 4. Serwis WOW wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis WOW, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Gości, aby ułatwić im korzystanie z Serwisu WOW.
 5. UMCS wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu WOW;
  2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu WOW;
  3) zachowania ustawień Gościa związanych z wyświetlaniem Serwisu WOW;
  4) zbierania danych statystycznych.
 6. UMCS nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Gości.
 7. Każdy Gość może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu WOW lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.
 8. W przypadku problemów z korzystaniem z Serwisu WOW lub z niektórych jego Usług, Gość może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Dane osobowe Gości są gromadzone i przetwarzane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, jako administratora danych osobowych,zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu umożliwienia dostępu do Serwisu WOW, na podstawie umowy o korzystanie z niego. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem profilowania, sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie korzystania z Serwisu WOW, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 10. Administrator danych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych będącą Inspektorem Ochrony Danych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
 11. Gość ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o którym mowa w ust. 8, w tym do:
  1)      dostępu do danych osobowych;
  2)      sprostowania swoich danych osobowych;
  3)      wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  4)      z prawa do przenoszenia danych;
  5)      z prawa do ograniczenia przetwarzania danych;
  6)      z prawa do
 12. Jeżeli Gość zgłosi żądanie o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie Usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu Usług uznaje się za rozwiązaną.

§ 13
Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników

 1. UMCS uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, jako administratora danych osobowych, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu umożliwienia dostępu do Serwisu WOW, na podstawie umowy o korzystanie z niego. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem profilowania, sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez UMCS w okresie korzystania z Serwisu WOW, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator danych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych będącą Inspektorem Ochrony Danych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
 5. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, w tym do:
  1)      dostępu do danych osobowych;
  2)      sprostowania swoich danych osobowych;
  3)      wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  4)      z prawa do przenoszenia danych;
  5)      z prawa do ograniczenia przetwarzania danych;
  6)      z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 1. Strona internetowa Serwisu WOW jest zabezpieczona certyfikatem SSL, hasła są szyfrowane w trakcie przesyłania i logowania do Konta, a baza danych osobowych w Serwisie WOW jest zaszyfrowana.
 2. Administrator i Administrator Repozytorium uprawniony jest do weryfikacji statusu pracownika WH UMCS w celu potwierdzenia zatrudnienia, tym samym ustalenia prawa do korzystania z Serwisu WOW na prawach Użytkownika
 3. Jeżeli Użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze wykonywanie roli Użytkownika nie jest możliwe, straci status Użytkownika i związanego z nim prawa do korzystania z Funkcjonalności Repozytorium.
 4. UMCS gromadzi informacje dotyczące m.in. IP komputera Użytkownika Serwisu WOW, z którego nastąpiło połączenie, oraz procesów logowania (tzw. logi systemowe).
 5. Serwis WOW wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis WOW, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Użytkownika, aby ułatwić im korzystanie z Serwisu WOW.
 6. UMCS wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu WOW;
  2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu WOW;
  3) utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników;
  4) zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Serwisu WOW;
  5) zbierania danych statystycznych.
 7. UMCS nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników.
 8. Każdy Użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu WOW lub braku dostępu do niektórych Usług.

§ 14
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pomocą Serwisu WOW lub działań Administratorów można składać pisemnie na adres: Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Redakcja Serwisu WOW”.
 2. Reklamacja musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) lub Użytkownika (imię, nazwisko, login, jednostka WH UMCS, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez UMCS.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie WOW w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych. 
 2. UMCS zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w Serwisie WOW przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

Regulamin Serwisu Wortal Otwartej Wiedzy UMCS z załącznikami do pobrania w plikach WORD i PDF: