• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje
Procedura recenzowania artykułów:
1. Redakcja sprawdza zgodność artykułu z wytycznymi określonymi na karcie "Wytyczne dla autorów". W przypadku niezgodności artykuł odsyłany jest do poprawy.
2. Artykuły zaakceptowane przez redakcję w ciągu dwóch tygodni przesyłane są do dwóch recenzentów. Stosujemy zasadę podwójnie ślepych recenzji. 
3. W ciągu trzech tygodni recenzenci wydają jedną z opinii: do publikacji, niezbędne małe poprawki, niezbędne istotne zmiany, odrzucić.
4. Informacje o wynikach recenzji oraz o ewentualnie zaleconych poprawkach autorzy  otrzymują niezwłocznie. W przypadku uwag recenzentów autorzy powinni w ciągu trzech tygodni poprawić artykuł, ewentualnie wykazać, że określone zalecenia  nie mogą zostać uwzględnione.
Procedure for reviewing articles:
1. The editors check the compliance of the article with the guidelines set in the "Guidelines for authors" tab. In case of non-compliance, the article is sent for improvement.
2. Articles accepted by the editors are sent to two reviewers within two weeks. We apply the principle of double-blind reviews.
3. Within three weeks, reviewers give one of the following opinions: ready for publication, small changes necessary, essential changes necessary, reject.
4. Information about the results of the review, as well as about possible recommended improvements, are given to the authors immediately. In the case of reviewers' comments, the authors should correct the article within three weeks, or show that specific recommendations cannot be taken into account.
Formularz recenzji/Peer review form 
Recenzenci artykułów wydanych w roku 2018:/Reviewers of articles published in 2018: