• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje

Redakcja przyjmuje wyłącznie niepublikowane wcześniej artykuły badawcze, przeglądowe i recenzyjne, których treść mieści się w następujących zagadnieniach:

1. Teoria informacji

2. Kierunki badawcze i metodologia nauki o informacji

3. Procesy i systemy informacyjne

4. Działalność informacyjna

5. Środowisko informacyjne

6. Użytkownicy informacji

7. Zarządzanie informacją i wiedzą

8. Potrzeby i kompetencje informacyjne

9. Edukacja informacyjna

10. Digitalizacja i wizualizacja informacji

11. Big data i data mining
12. Cyfrowa humanistyka

The Editorial Board accepts only previously unpublished research, review and overview articles whose content falls into the following categories:

1. Information theory

2. Research directions and methodology of information science

3. Information processes and  systems

4. Information activity

5. Information environment

6. Information users

7. Information and knowledge management

8. Information needs and competencies

9. Information education

10. Digitization and visualization of information

11. Big data and data mining
 12. Digital humanities

Artykuł (w formacie doc, docx, rtf) powinien zawierać następujące elementy:

1. Imię, nazwisko i afiliacja autora (autorów), adres e-mail, ORCID

2. Tytuł artykułu

3. Abstrakt i słowa kluczowe

4. Treść podzielona na części, pisana w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, z zastosowaniem harwardzkiego stylu przypisów bibliograficznych oraz przypisów wyjaśniających dolnych

5. Bibliografia

The article (in doc, docx and rtf format) should contain the following elements:

1. Full name and affiliation of the author (authors), e-mail address, ORCID

2. Title of the article

3. Abstracts and keywords

4. Content divided into parts, written in the third person singular or plural, using the Harward System Referencing and footnotes

5. List of references

Stosujemy następujące kryteria formalne uznawania artykułu za naukowy:

1. artykuł badawczy powinien zawierać następujące elementy: motywacja podjęcia tematu; charakterystyka dotychczasowego stanu badań; cele, metodyka i przedmiot podjętych badań; uzyskane rezultaty; wnioski z badań; ewentualnie polemika z innymi pracami;

2. artykuł przeglądowy powinien zawierać krytyczną analizę publikacji poświęconych określonej problematyce oraz odnosić się do najnowszego stanu badań; autor powinien podjąć próbę systematyki i oceny omawianych prac oraz zawartych w nich tez;

3. artykuł recenzyjny nie może ograniczać się do charakterystyki recenzowanej pracy; musi zawierać jej ocenę z wypunktowaniem mocnych i słabych stron na tle najnowszego stanu badań; pożądana byłaby polemika z tezami, metodyką lub wnioskami recenzowanej pracy.

We apply the following formal criteria for recognizing an article as scientific:

1. The research article should include the following elements: motivation for the topic; characterization of the state of research to date; objectives, methodology and subject matter of the research undertaken; the results obtained; study conclusions; possibly polemic with other articles;

2.The overview article should include a critical analysis of publications on specific issues and refer to the latest state of research; the author should attempt to systematize and evaluate the discussed publications and the theses contained therein;

3. The review article cannot be limited to the description of the reviewed publication; it must include an evaluation (in form of bullet list) of its strengths and weaknesses in comparison to the latest research; polemics with the theses, methodologies or conclusions of the reviewed publication would be desirable.
Przyjmujemy prace w języku angielskim i polskim. Do artykułów w języku polskim prosimy dołączyć tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. Publikujemy wszystkie artykuły, które uzyskają pozytywną opinię dwóch recenzentów (double blind peer review). Recenzje i polemiki dotyczące artykułów już opublikowanych w naszym czasopiśmie powinny zawierać dane artykułu, do którego odnoszą się oraz imię i nazwisko autora polemiki/recenzji, jego miejsce pracy i adres e-mail. We accept papers in English and Polish. For articles in Polish, please include the title, abstract and keywords in English. We publish all articles that receive a positive opinion of two reviewers (double blind peer review). Reviews and polemics related to articles already published in our journal should include the details of the article to which they relate, as well as the full name of the author of the polemics/review, his/her place of work and e-mail address.
Redakcja prowadzi politykę zapobiegania nadużyciom w sferze praw autorskich oraz nieprawidłowościom zwanym ghostwriting i guest authorship. W związku z tym autorzy prac przyjętych do druku będą proszeni o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie odpowiedniego oświadczenia - . Zostanie ono przysłane wraz z powiadomieniem o pozytywnych recenzjach.

Redakcja zapobiega plagiatom stosując aplikację Dupli Checker
The Editorial Board implements a policy of preventing copyright abuse and irregularities in the field of ghostwriting and guest authorship. Therefore, authors of the papers accepted for printing will be asked to fill in, sign and provide a relevant statement - . It will be sent along with a positive review notification.

The editors prevent plagiarism by using the application Dupli Checker
Autorzy przesyłając swoje prace do publikacji akceptują, że Redakcja stosuje licencję Creative Commons w wersji "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych, Miedzynarodowa 4.0"  CC


Autorzy opublikowanych artykułów akceptują, że Redakcja będzie udzielała internetowym repozytoriom i bazom danych licencji niewyłącznych na przechowywanie i udostepnianie ich artykulów na wyżej wspomnianej licencji CC. 

Autorzy zachowują nieograniczone prawo do dysponowania prawami autorskimi do swoich artykułów. 
While submitting their work for publication, the authors accept that the Editors use the Creative Commons license in the version "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives, International 4.0" CC


The authors of the published articles accept that the Editors will provide online repositories and databases of non-exclusive licenses for storing and sharing their articles on the aforementioned CC license.

The authors retain the unlimited right to use the copyright to their articles.
Zachęcamy autorów artykułów do uzyskiwania numeru ORCID - https://orcid.org/ -, a następnie do umieszczania tego numeru w przysyłanych nam pracach, obok swojego nazwiska. Dzięki temu bazy danych bibliograficznych jednoznacznie i bez pomyłek przyporządkują indeksowany artykuł do autora.  

Zachęcamy też do założenia kont w repozytoriach Academia.edu, ResearchGate.net i e-Lis (http://eprints.rclis.org/). Polityka w zakresie praw autorskich, stosowana przez Redakcję, pozwala na archiwizowanie w tych repozytoriach plików pdf artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie. Dzięki temu autor uzyska większą widoczność swojego artykułu dla wyszukiwarki Google i Google Scholar, a tym samym dla świata nauki.

Redakcja zapewnia archiwizowanie i udostępnianie pełnych tekstów artykułów w nastepujących bazach: J-Gate, CEEOL, CEJSH
We encourage authors of articles to obtain the ORCID number - https://orcid.org/ - and then to place this number in the papers sent to us, next to your name. Thanks to this, the bibliographical database will assign unambiguously and without errors an indexed article to the author.


We also encourage you to create accounts in the Academia.edu , ResearchGate.net and e-Lis (http://eprints.rclis.org/) repositories. Copyright policy, used by the Editorial Board, allow you to archive in these repositories the .pdf files of articles published in our journal. Thanks to this, the author will gain better visibility of his article for Google and Google Scholar, and thus for the world of science.

Editorial Board provide archiving and sharing of full texts of articles in the following databases:  J-GateCEEOLCEJSH