• Wortal Otwartej Wiedzy
  • E-journal
  • Repozytorium
  • Informacje

Informatio et Scientia. Information Science ResearchRecenzowany półrocznik naukowy wydawany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Poświęcony problematyce szeroko rozumianej nauki o informacji (informatologii), edukacji informacyjnej oraz cyfrowej informacji w cyfrowej humanistyce (kody ASJC: główny - 3309, dodatkowe - 1201, 1404, 1710, 1802, 3304).
Wydawany wyłącznie w wersji cyfrowej na zasadach otwartego dostępu, bez opłat pobieranych od czytelników i autorów (ani za proces wydawniczy, ani za zatwierdzenie tekstu), na licencji CC 


Redakcja oprócz tradycyjnej metody recenzowania nadsyłanych prac (double blind peer review) stosuje też strategię recenzowania społecznościowego. Polega ona na tym, że każdy czytelnik może nadesłać swoją polemikę z dowolnym artykułem i będzie ona natychmiast dołączona do tego numeru czasopisma (dział: Recenzje), w którym opublikowano ten artykuł. Naszym celem jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany myśli naukowej, w której do głosu dopuszczamy wszystkich mających coś ciekawego do powiedzenia w dyscyplinie nauka o informacji (informatologia) i pokrewnych problematykach. Głównym kryterium recenzji wydawniczej będzie naukowy charakter artykułu (szczegóły w Wytycznych dla autorów) oraz wnoszenie nowych elementów do dotychczasowego stanu wiedzy.

Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować pełne teksty artykułów oraz wykorzystywać je do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.
This is a scientific journal, peer-reviewed, published twice a year by the Institute of Information and Library Science in Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, devoted to information science, information education and digital information in the digital humanities (ASJC classification codes: main code - 3309, additional codes - 1201, 1404, 1710, 1802, 3304)
This journal is digital-only, open access, free of charge for readers and authors (neither for the article processing charges and neither for  the article submission charges), published  under license CC


In addition to the traditional double blind peer review method, the editorial team also uses a social review strategy of submitted scientific papers. Social review strategy is based on the fact that every reader can submit his/her polemic with any article and it will be immediately attached to that issue of the journal (section: Reviews) in which the article was published. Our goal is to offer an international platform for scientific discussions and inspirations, for all types of interesting contributions to information science and in related issues. The main criterion of editorial review will be the scientific nature of the article (details in the Guidelines for Authors) and contribution of new elements to the current state of knowledge.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
We are indexed in databases:


     

  
ISSN: 2544-9664
Dyscyplina: Information science
Częstotliwość: Półrocznik

wordcloud (2)1